Seguici
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
Un programma di
Scoperto un pianeta super-nero e ghiotto di luce
15 September 2017

Space Scoop (Tamil)

Qui puoi leggere le ultime Notizie spaziali, il nostro giornale online di astronomia per bambini dagli 8 anni in su. Con Notizie spaziali vorremmo cambiare il modo in cui di solito la scienza è percepita dai bambini e dai ragazzi come una materia noiosa e fuori moda. Condividendo con loro le ultime scoperte nel campo dell'astronomia, vorremmo incoraggiare nei bambini l'interesse verso la scienza e la tecnologia. Notizie spaziali è uno strumento prezioso, che può essere utilizzato anche in classe per insegnare e discutere le
recenti scoperte astronomiche.

Notizie spaziali è disponibile nella seguenti lingue:

Inglese, Dutch, Italian, German, Spanish, Polish, Albanian, Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Farsi, French, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Japanese, Korean, Maltese, Norwegian, Portuguese, K’iche’, Romanian, Russian, Sinhalese, Slovenian, Swahili, Tamil, Tetum, Turkish, Tz’utujil, Ukrainian, Vietnamese, Welsh

மறையும் தூமகேதுவின் வால்
31 August 2017:
ஒரு விண்மீனா? ஒரு கோளா? இல்லை! இது ஒரு பழுப்புக்குள்ளன்!
13 July 2017:
சிறுகோள் தினம்: வானத்தில் இருந்து விழும் சிறு கற்களை பாருங்கள்
30 June 2017:
CLASP: செய்மதிகளின் காவலன்
04 June 2017:
தப்பியோடும் பெரும்திணிவுக் கருந்துளை
24 May 2017:
டீடீ என்னும் தூரத்து குறள்கோள்
15 May 2017:
காசினியின் இறுதி முடிவுக்குக்கான நேரம்
04 May 2017:
வயதுபோன செய்மதிகள் இறப்பது எங்கே?
25 April 2017:
காஸ்மிக் ஈஸ்டர் முட்டை
16 April 2017:
முரட்டுத்தனமாக பிறந்தவை
01 April 2017:
பூமியின் காந்தப்பட்டையை படமிடல்
24 March 2017:
வயது செல்லச்செல்ல வேகமாக சுழலும் விண்மீன் பேரடைகள்
16 March 2017:
சனியின் சூடான வளையங்கள்
07 March 2017:
ஒரு குளிர்ந்த குள்ளனும் ஏழு கோள்களும்
22 February 2017:
உலகங்களுக்கிடையில் ஒரு பாலம்
17 February 2017:
உடைந்த பூமியின் மேற்பரப்பு எப்படி எம்மை உயிருடன் வைத்துள்ளது?
12 February 2017:
அலைந்து திரிபவர்கள் எல்லாம் தொலைந்தவர்கள் அல்ல
31 January 2017:
பிரபஞ்சம் வேகமாக விரிவடைந்து செல்கிறதா?
27 January 2017:
கசினியிடம் இருந்து ஒரு இறுதிமடல்
20 January 2017:
ஆழ் விண்வெளியை நோக்கி ஒரு பயணம்: எக்ஸ்-கதிர் பிரபஞ்சத்தின் ஆழமான காட்சி
15 January 2017:
  1 | 2 Prossimo »
Risultati 1 a 20 di 28